The Pharmaceutical Device Prisma® Skin Promotes In Vitro Angiogenesis Through Endothelial To Mesenchymal Transition During Skin Wound Healing.

2018-03-07Author:adminpraise:0